Saturday, June 9, 2007

Sadi garmi, aircooled room, vodka on ice bed, bathing while sipping

Gar firdaus heaven anywhere
yahin pe, yahin pe, yahin pe!

2 comments:

Swapnil said...

haan! sahi hai, sahi hai!
kya baat hai, aap ko galib ho gaye!

Vivek Malewar said...

saala .. kuchh karne ko nahi hai?
apne sher maar raha hai aur apne tareef bhi kar raha hai!