Tuesday, May 22, 2007


Z I N D A G I
sab par aati hai, sabki baari se


maut munsif hai, kamobesh nahi


zindagi sab par kyon nahi aati?

1 comment:

Swapnil said...

waah, waah ! kya baat hai!